NIGAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019-2020

Denna hållbarhetsrapport är en del av förvaltningsberättelse för AB Nigab. Hållbarhets-rapporten avser samma räkenskapsår som årsredovisningen, 2019-05-01 – 2020-04-30.

Som leverantör till Systembolaget har Nigab signerat Amfori BSCI’s Uppförandekod och arbetar kontinuerligt med att implementera den både i den egna verksamheten och i våra leverantörers.

Miljö

Vår miljöpåverkan är till största delen kopplad till våra producenter där odlingen av druvor ofta tar stora resurser i anspråk. Många produkter kräver stora landområden och mycket vatten och energi för att kunna växa ordentligt. Vi är medvetna om detta och försöker från vårt håll uppmuntra investeringar hos producenterna som leder till minskad miljöpåverkan.

I Nigabs egna verksamhet är miljöpåverkan till största delen kopplad till transporter. Vi arbetar kontinuerligt med att få samtliga transporter välplanerade samt att de alltid ska köras så fullastade som möjligt. Vi arbetar också med att prioritera användandet av tåg och båttransporter framför annan transport. Nigab har under året deltagit i Systembolagets/SVL:s Klimatinitiativ där vi har kartlagt vårt koldioxid-avtryck, både vad gäller in- och utfrakter. Detta för att kunna jämföra vår utveckling över tid.

Vi försöker med hjälp av våra producenter att öka andelen ekologiska produkter så mycket som möjligt och från föregående år har andelen ekologiskt vin i vår portfölj ökat med 5%. Nigab är också sedan maj 2019 Eko-certifierade enligt (EG) nr 834/2007för import, införsel och försäljning av ekologiska produkter.

I vår miljöpolicy beskrivs arbetet för att minska vår egen miljöpåverkan. Vi strävar efter att använda kollektiva transportmedel i görligaste mån och att framförallt ta tåg istället för flyg när så är möjligt.

Sociala förhållanden och personal

I vår jämställdhetspolicy framgår att alla skall behandlas lika och kontinuerligt görs kartläggning och analys för att sätta mål och skapa handlingsplaner inför framtiden.

Nigabs fast anställda personal har årligen åtminstone två utvecklings-/målsamtal med sin närmaste chef. All personal har även tillgång till friskvårdsbidrag och möjlighet att själva anpassa sina arbetsplatser ergonomiskt. Även företagshälsovård finns tillgänglig för personalen med möjlighet till anonym hälsoundersökning vartannat år.

Under 2019/2020 hade Nigab 0,78% sjukfrånvaro satt i relation till det totala antalet arbetade timmar och personalomsättningen var mycket låg.

Genom vår uppförandekod har vi under året försökt att öka intresset bland den egna personalen för hållbarhetsfrågor och detta arbete har även riktats ut mot våra leverantörer för att säkerställa att vi som importörer inte tolererar några sociala-/arbetsrelaterade missförhållanden.

Mänskliga rättigheter & Anti-korruption

Nigab skall bedriva sin verksamhet i full enlighet med gällande lagstiftning och regler som främjar fri handel och konkurrens. I vår Anti-korruptions policy framgår tydligt att det inte är tillåtet för Nigabs personal att lämna eller ta emot betalningar, gåvor eller andra ersättningar oavsett formen som kan påverka, eller uppfattas kunna påverka, objektiviteten vid affärsbeslut.

Vi håller även på att säkra goda villkor i våra leverantörskedjor genom att ca 80% av våra producenter har skrivit under Amfori BSCI:s Terms of Implementation och Code of Conduct. Dessa dokument grundar sig bland annat på riktlinjer från Universal Declaration of Human Rights, the Children’s Rights and Business Principles, UN Guiding Principles for Business and Human Rights, OECD Guidelines, UN Global Compact and International Labour Organization (ILO).

Vi har tillsammans med Systembolaget under året i stort sett slutfört vårt arbete med att kartlägga leverantörskedjan hos de producenter som vi saluför artiklar för i det fasta sortimentet. Detta för att vi bättre skall kunna förstå varifrån våra produkter kommer och vilka svårigheter som kan finnas i dessa områden.

Nigab arbetar även kontinuerligt med riskanalyser av nya affärskontakter för att minimera risker med för oss okända leverantörer.

Få inspiration i mailkorgen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och inspiration på mat och dryckesnyheter. Klicka för de kategorier du är intresserad av.

Din information kommer att användas av AB Nigab för att ge dig nyheter och marknadsföringsinformation. Du kan när som helst utöva din rätt till åtkomst, rättelse, radering eller invändning genom att kontakta oss på info@nigab.se.

Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i footern i alla e-postbrev du får från oss eller genom att kontakta oss på info@nigab.se. Vi ska behandla dina uppgifter med respekt. För mer information - se vår integritetspolicy. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

Close

Dela via

Close