Produkter

Taggar

NIGAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018-2019

Som leverantör till Systembolaget har Nigab signerat Amfori BSCI’s Uppförandekod och arbetar kontinuerligt med att implementera den både i den egna verksamheten och i våra leverantörers.

Miljö

Vår miljöpåverkan är till största delen kopplad till våra producenter där miljöpåverkan genom odling är relativt stor. Många produkter kräver stora landområden och mycket vatten och energi för att kunna växa ordentligt. Vi är medvetna om detta och försöker från vårt håll uppmuntra investeringar hos producenterna som leder till minskad miljöpåverkan.

I Nigabs egna verksamhet är miljöpåverkan till största delen kopplad till transporter. Vi arbetar kontinuerligt med att få samtliga transporter välplanerade samt att de alltid ska köras så fullastade som möjligt. Vi arbetar också med att prioritera användandet av tåg och båttransporter framför annan transport. Nigab har under året deltagit i Systembolagets/SVL:s Klimatinitiativ där vi har kartlagt vårt koldioxid-avtryck för att kunna jämföra under kommande år.

Vi försöker med hjälp av våra producenter att öka andelen ekologiska produkter så mycket som möjligt och från föregående år har andelen ekologiskt vin i vår portfölj ökat med 15%. Nigab startade också under året en process att själva bli Eko-certifierade under 2019.

I vår miljöpolicy beskrivs arbetet för att minska vår egen miljöpåverkan. Vi strävar efter att använda kollektiva transportmedel i görligaste mån och att framförallt ta tåg istället för flyg när så är möjligt.

Sociala förhållanden och personal

I vår jämställdhetspolicy framgår att alla skall behandlas lika och under året har en kartläggning och analys gjorts för att sätta mål och skapa handlingsplaner inför framtiden.

Nigabs fast anställda personal har årligen åtminstone 2 utvecklings-/målsamtal med sin närmaste chef. All personal har även tillgång till friskvårdsbidrag och möjlighet att själva anpassa sina arbetsplatser ergonomiskt. Även företagshälsovård finns tillgänglig för personalen med obligatorisk hälsoundersökning vartannat år.

Under 2018/2019 hade Nigab 0,94% sjukfrånvaro satt i relation till det totala antalet arbetade timmar och personalomsättningen var också mycket låg.

Genom vår uppförandekod har vi under året försökt att öka intresset bland den egna personalen för hållbarhetsfrågor och detta arbete har även riktats ut mot våra leverantörer för att säkerställa att vi som importörer inte tolererar några sociala-/arbetsrelaterade missförhållanden.

Mänskliga rättigheter & Anti-korruption

Nigab skall bedriva sin verksamhet i full enlighet med gällande lagstiftning och regler som främjar fri handel och konkurrens. I vår Anti-korruptions policy framgår tydligt att det inte är tillåtet för Nigabs personal att lämna eller ta emot betalningar, gåvor eller andra ersättningar oavsett formen som kan påverka, eller uppfattas kunna påverka, objektiviteten vid affärsbeslut.

Vi håller även på att säkra goda villkor i våra leverantörskedjor genom att 30 % av våra leverantörer har skrivit på Amfori BSCI:s Terms of Implementation. Detta dokument grundar sig bland annat på riktlinjer från Universal Declaration of Human Rights, the Children’s Rights and Business Principles, UN Guiding Principles for Business and Human Rights, OECD Guidelines, UN Global Compact and International Labour Organization (ILO).

Vi har startat vårt arbete med att kartlägga leverantörskedjan med de producenter som agerar i riskländer definierade av Världsbanken och under 2019 kommer även övriga leverantörer att bli kartlagda.

Nigab arbetar även kontinuerligt med riskanalyser av nya affärskontakter för att minimera risker med för oss okända leverantörer.

Nigab

Welcome to Nigab

Our website contains information about alcoholic beverages and is intended for those who are 25 years or older.

By confirming your age you are also
approving this website using cookies.

Dela via

Få inspiration i mailkorgen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och inspiration på mat och dryckesnyheter. Klicka för de kategorier du är intresserad av.


Nigab